Reklama
Prodej tepelných čerpadel Aquarea Intevo Třinec

Klimatizace MIDEA

Jakou klimatizaci a za koli?
Klimatizace a faktory, které jej ovlivňují
Princip klimatizace
Návrh klimatizačního zařízení
Důležité informace o návrhu, montáži,
zapojení a provozních podmínkách

Údržba klimatizačního zařízení

prodej klimatizací Midea

Jakou klimatizaci a za kolik?

Toto je nejčastější dotaz zákazníka, který se rozhodl pro zakoupení klimatizace a neví pro co se v rozmanité nabídce rozhodnout.
Z tohoto důvodu bychom Vám rádi níže zodpověděli základní a nejčastější dotazy.
V každém případě doporučujeme finální rozhodnutí konzultovat s odborníkem a předejít tak nepříjemnému zklamání.

Platit by měly asi tyto zásady:

Zvolit vhodně typ klimatizace nástěnná, mobilní klimatizace, kazetová klimatizace... atp
S ohledem na tepelnou zátěž klimatizovaného prostoru (doporučujeme odborný výpočet) poté navrhnout optimální velikost klimatizace resp. chladící výkon zařízení.
V případě rozhodnutí pro pevnou klimatizaci se doporučuje technická prohlídka odborníkem, který stanový vhodné umístění klimatizace a vyspecifikuje způsob instalace.
Odbornou technickou prohlídku včetně stanovení cenové nabídky naše společnost provede ráda zcela ZDARMA!

V této souvislosti bychom rádi varovali zákazníka před nákupem neznačkových klimatizačních zařízení, které se v poslední době objevují i v supermarketech s potravinami.
Tato zařízení jsou navržena s cílem dosažení nejnižší ceny a jsou sestaveny z neznačkových komponentů (elektronika, kompresor...), a tak si je třeba klást v této souvislosti otázku kvality a následné záruky.
V neposlední řadě je důležitá odborná montáž a tím i garance dlouhodobé záruky!!!

V případě Vašich dalších dotazů můžete kontaktovat naše techniky, kteří Vám na další otázky rádi odpoví.

Klima a faktory, které je ovlivňují

Pod pojmem "klima" budeme dále rozumět vzájemné působení teploty, tlaku, vlhkosti a pohybu vzduchu v našem okolí.

Rozlišujeme:

venkovní klima, které je závislé na poměrech v atmosféře
vnitřní klima, tj. stav vzduchu v místnosti, na který působí vnitřní a vnější vlivy

Vnitřními vlivy se rozumí osoby a jejich činnost, zařízení místnosti, stroje, přístroje a osvětlení. Vnějšími vlivy pak venkovní klima, sluneční radiace, poloha a orientace budovy, druh a provedení stavby.

Jedním z úkolů klimatizace je respektovat tyto vnitřní a vnější vlivy (tepelná zátěž) tak, aby zajistila optimální pohodu prostředí v klimatizované místnosti.

Princip klimatizace

Klimatizačním zařízením pro další výklad budeme rozumět zařízení zejména na chlazení vzduchu a jeho filtraci. Úkolem klimatizačního zařízení je odčerpat teplo z místnosti jinam. Podle množství tepla, které vzniká v místnosti, tepelné zátěže, volíme velikost klimatizačního zařízení. Čím větší tepelná zátěž, tím větší a dražší zařízení.

Princip chladícího cyklu:

Základem klimatizačního zařízení je kompresorový chladicí okruh. Je v principu stejný jako chladicí okruh v domácí chladničce.
Ve vnitřní jednotce (ve výparníku), přes kterou proudí cirkulující vzduch z místnosti dochází k odpařování chladiva (změna skupenství chladiva z kapalného na plynné). Při odpařování dochází k odebírání tepla z klimatizovaného prostoru - cirkulující vzduch je ochlazen, ale i filtrován.
V kompresoru dochází ke stlačení chladiva (zvýší se teplota a tlak chladiva).
Ve venkovní jednotce (v kondenzátoru) dochází opět ke změně skupenství chladiva (zkapalnění chladiva), při kterém teplo odebrané z klimatizovaného prostoru je odváděno kondenzátorem do okolního, venkovního prostoru.
Zkapalněné chladivo má za kondenzátorem vysoký tlak, který je snížen kapilárou nebo expanzním ventilem na požadovaný vypařovací tlak a celý cyklus se opakuje.

Moderní klimatizační zařízení mohou pracovat i obráceně a to tak, že mohou zaměnit funkci kondenzátoru a chladiče (výparníku).
Takovému zařízení říkáme tepelné čerpadlo, protože přečerpává teplo zvenku do místnosti.
Zařízení může pracovat i při záporných venkovních teplotách (až do teplot -15 °C venkovního vzduchu) a umožňuje tak teplovzdušně vytápět místnosti. Provozní náklady takového zařízení jsou velice nízké.
V porovnání s elektrickým topením nám postačí pro 3 kW tepelného výkonu pouze 1 kW elektrického příkonu.

Obecně platí, že vytápění klasickým tepelným čerpadlem se nemusí vyplatit zejména pro jeho vysokou pořizovací cenu. V případě klimatizace s funkcí tepelného čerpadla je to jinak. Zde jsme si klimatizaci opatřili za účelem chlazení. Její verze jako tepelné čerpadlo je o cca 10 % dražší a tato investice se už vyplatí.

Samotná klimatizace je v provozu přibližně 60 dní v roce a to cca 8 hodin denně. Tepelné čerpadlo může být v provozu nejméně dalších 200 dní v roce a to nepřetržitě. Je třeba porovnat náklady na topení v konkrétním místě, komfort provozu klimatizace - tepelného čerpadla a potom se rozhodnout.

Návrh klimatizačního zařízení

Úkolem klimatizačního zařízení je odčerpat teplo z místnosti do venkovního prostředí. Podle množství tepla, které vzniká v místnosti, tepelné zátěže, volíme velikost klimatizačního zařízení. Čím větší tepelná zátěž, tím větší a dražší zařízení.

Návrh typu, velikosti a umístění klimatizačního zařízení by měla provést vždy kvalifikovaná osoba.

Tepelnou zátěž se snažíme snížit na minimum. Nejvýznamnější tepelná zátěž vzniká osluněním okny. Okno orientované na osluněnou stranu může dodávat do místnosti až 450 W/m2 zasklené plochy okna. Pro snížení tepelné zátěže z oslunění slouží žaluzie, markýzy, dvojité i trojité zasklení, fólie, antireflexní sklo a jiné stínící prostředky. Zastíníme-li okno, musíme někdy svítit, což z tepelně technického hlediska je zase zvýšení zátěže.

Další významnou složkou tepelné zátěže jsou lidé. Na osobu běžně počítáme 150 W, ale například při sportu či tanci mohou produkovat až 270 W/osobu.

Nemalou tepelnou zátěží bývají v dnešní době i počítače a kancelářská technika, kdy lze jeden počítač s monitorem počítat jako vnitřní zdroj tepla o výkonu 300 W. Veškerá energie přivedená do strojů se promění v teplo a zvýší tepelnou zátěž klimatizované místnosti.

Dalším zdrojem tepla je i potřeba čerstvého vzduchu, jehož letní výpočtová teplota je cca 32°C. Do klimatizovaného prostoru se může dostat nuceně, přirozeně nebo infiltrací.

Výpočet tepelné zátěže klimatizovaného prostoru je popsán normou ČSN 73 0548 (1985). Pro zjednodušený výpočet tepelné zátěže lze použít jednoduchý formulář dle VDI 2078 (1992)

Ke stažení:

formulář
poznámky k formuláři

Klimatizace pro servery a další kancelářskou techniku

Proč potřebují servery klimatizaci?

Veškerá energie, kterou přivedeme do počítače a do dalších technologických zařízení, které jsou v místnosti se přemění v teplo. Úkolem klimatizačního zařízení je toto teplo odvézt z místnosti do venkovního prostředí.

Většina klimatizačních jednotek, určených pro komfort je konstruovaná z důvodu co nejnižší ceny tak, že klimatizační jednotky jsou schopny pracovat v režimu chlazení pouze při teplotách venkovního vzduchu vyšších jak 16 °C.
V případě nižších teplot venkovního vzduchu dochází ke změnám tlakových (teplotních) poměrů v chladícím okruhu a může dojít ke zničení klimatizačního zařízení.

Aby bylo možné klimatizační jednotky použít pro chlazení i v zimním období, je potřeba zařízení doplnit o následující příslušenství:

Souprava pro zimní provoz (proporcionální regulátor nebo presostat)
Vyhřívání kompresoru

Cena za dodávku kompletní zimní úpravy se pohybuje okolo 5.000,- Kč.

Dalším doplňkem klimatizačních jednotek především pro klimatizaci místností serverů a technologií je i AUTORESTART, který při výpadku elektrické energie a následně po obnově její dodávky uvede jednotku automaticky do chodu.
Jednotky MIDEA jsou ve standardu vybaveny paměťovým AUTORESTARTEM, který nejen zajistí opětovný chod zařízení, ale spustí jednotku s parametry (režim, teplota, otáčky ventilátoru), které byly nastaveny před výpadkem dodávky elektrické energie.

Důležité informace o návrhu, montáži, zapojení a provozních podmínkách

Základní zásady:

Montáž jednotky musí provést odborná a proškolená firma!
Velikost zařízení volíme vždy podle stanovené tepelné zátěže.
Pro umístění vnitřní jednotky platí tyto zásady:
Klimatizační jednotku instalujte v místě, které poskytuje dostatek prostoru kolem jednotky.
Klimatizační jednotka má být umístěna tak, aby nebyly žádné překážky na vstupu a výstupu vzduchu.
Klimatizační jednotku instalujte v místě, které je schopné unést její tíhu.
Umístění klimatizační jednotky musí umožňovat vyjmutí filtru směrem dolů.
Klimatizační jednotka musí být nainstalována v místě, které není vystaveno přímému slunečnímu záření (jinak vznikají problémy s přenosem signálu z dálkového ovladače!).
Doporučujeme jednotku nainstalovat doprostřed místnosti (stěny).

Pro umístění venkovní jednotky platí tyto zásady:

Klimatizační jednotku instalujte v místě, které poskytuje dostatek prostoru kolem jednotky.
Klimatizační jednotku instalujte v místě, které není vystaveno silnému větru.
V místě, které je suché a kde je zajištěna dostatečná výměna vzduchu.
Klimatizační jednotku instalujte v místě, které je schopné unést její tíhu a které umožňuje její vodorovné umístění.
Současně by její umístění nemělo zvyšovat hladinu hluku nebo zesilovat případné vibrace (chvění).
Umístění klimatizační jednotky by mělo být zvoleno tak, aby provozní hluk nebo odváděný vzduch z kondenzátoru neobtěžoval sousední uživatele projektu.

Pro umístění venkovní klimatizační jednotky nejsou vhodné prostory, kde hrozí nebezpečí úniku hořlavých plynů.
Maximální převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou může činit až:

5 m pro chladící výkony 2,0 až 3,6 kW
10 m pro chladící výkony 5,3 až 9,0 kW

Maximální povolená délka potrubím mezi vnitřní a venkovní jednotkou může činit až:

10 m pro chladící výkony 2,0 až 3,6 kW
15 m pro chladící výkony 5,3 až 9,0 kW
Nástěnné klimatizační jednotky MIDEA jsou napájeny 230 V a každá jednotky musí mít samostatně jištěný elektrický přívod.
Při chlazení dochází k odvlhčení vzduchu a na chladiči se sráží voda, která se musí odvést.
V režimu chlazení dochází ke vzniku kondenzátu ve vnitřní jednotce, který se musí odvést do odpadu buď samospádem nebo nuceně pomocí čerpadla kondenzátu.
V režimu tepelného čerpadla dochází ke srážení vody na výměníku venkovní jednotky a je nutné opět zajistit odvod kondenzátu.

Provozní podmínky klimatizačního systému
Pro správnou činnost klimatizačního systému bez úpravy pro zimní provoz je potřeba zajistit následující podmínky:

venkovní teplota : 16 až 43 °C
teplota v místnosti : 17 až 32 °C

POZOR! Relativní vlhkost musí být nižší jak 80%. Nebezpečí kondenzace vodních par na povrchu vnitřní jednotky!

venkovní teplota : -5 až 27 °C
teplota v místnosti : 0 až 30 °C
venkovní teplota : 16 až 43 °C
teplota v místnosti : 17 až 30 °C

Je-li klimatizační systém provozován mimo výše uvedené provozní rozsahy, může dojít k aktivaci některé z ochran nebo k poškození klimatizačního zařízení!

Údržba klimatizačních zařízení

Vnitřní jednotka je vybavena vzduchovými filtry, které je nutné pravidelně čistit (minimálně 1xměsíčně). U klimatizačních zařízení doporučujeme pravidelnou servisní činnost (min. 1x za rok). Jedná se o výčet několika servisních úkonů, které raději přenechejte odborné firmě. Jedině tak snížíte riziko poškození klimatizačního zařízení a předejdete tak ke snížení životnosti celého systému.